anki_elken_kronika

Anki Elken

Jämställdhet: Ett tydligt krav vid upphandling
Under mitt yrkesliv har jag haft förmånen att arbeta statligt, kommunalt, i kvinnorörelsen, fackligt, på en stiftelse och nu hos en medveten arbetsgivare i näringslivet. Den röda tråden att respektera och värna mänskliga rättigheter grundlades hos min första arbetsgivare, Statens invandrarverk som nu heter Migrationsverket. Mitt engagemang har under åren fokuserats extra tydligt på kvinnors mänskliga rättigheter.

I min roll som Public Affairs på Proffice arbetar jag med och funderar på frågor som rör arbetsmarknadspolitik. Jag och mina kollegor ser dagligen att män och kvinnor gör olika utbildnings- och yrkesval. Vi har tagit fram riktlinjer för en kompetens- och likabehandlad rekryteringsprocess där varje steg i processen tar upp viktiga aspekter att tänka på utifrån ett mångfaldsperspektiv. Även om könsfördelningen i olika yrken blivit jämnare arbetar fortfarande bara en av åtta i yrken med en jämn könsfördelning. En konsekvens av den segregerade arbetsmarknaden är löneskillnaden mellan kvinnor och män, som är till 14,1 procent. Beräknat på en medellön och adderat över ett arbetsliv innebär det, om alla jobbar heltid, att en löneskillnad mellan en genomsnittlig kvinna respektive man på två miljoner kronor.

Årligen sker upphandlingar för enorma belopp i Sverige. Enbart den offentliga sektorns upphandling omfattar enligt Konkurrens­verket 450 -535 miljarder kronor per år. Det motsvarar runt en sjättedel av Sveriges BNP. Jag har på nära håll studerat hur dessa upphandlingar går till och funderat på vilka värderingar som styr processerna. Jag tycker att det är mycket viktigt att upphandlingar bidrar till att värna de mänskliga rättigheterna och att de främjar jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Jag ser en positiv trend. I min bransch startade den med Swedavias medvetna upphandling av bemanningstjänster och därefter kan vi se andra tydliga exempel som Göteborgs Energi. Swedavias upphandling var den första tydliga signalen på att våra offentliga kunder skulle komma att använda upphandlingar som verktyg för att skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har varit mer vana vid att våra privata kunder har ställt krav på att få veta hur vi arbetar med jämställdhet och likabehandling. Inte bara att vi gör det. Men de offentliga kunderna har i princip bett oss att kryssa i en ruta för att vi ska försäkra att vi följer gällande lagstiftning.

Det råder idag ingen tvekan runt regelverket kring upphandling. Lagstiftningen ger möjlighet att ställa krav på lika rättigheter och möjligheter samt sociala hänsyn i upphandling. Det finns många fler exempel på företag och organisationer som gjort medvetna upphandlingar och jag bidrar dagligen till att ge rekommenda­tioner till arbetsgivare som vill sätta igång ett eget arbete. Rätt ställda krav i samband med upphandling kan bidra till högre kvalitet i arbetslivet och i verksamheten för såväl organisationer som individer och samhälle.

Jag ser fram emot att fler använder upphandling till att nå samhälleliga mål som jämställdhet eller andra typer av lika rättigheter och möjligheter samt icke-diskriminering i arbetslivet. Att se till att företag som diskriminerar riskerar att förlora sina avtal kan vara mycket verksamt. Socialt ansvarsfull upphandling kan också handla om att en viss andel av de anställda ska komma från grupper som ofta missgynnas på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättning eller gruppen invandrade kvinnor som systematiskt missgynnas på arbetsmarknaden.

I min roll som ledamot i JA-delegationen är jag tydlig med att lyfta fram upphandlingsmakten och att synliggöra och stärka invandrade kvinnors ställning på arbetsmarknaden. All diskriminering smärtar mig och i synnerhet diskrimineringen av kvinnor med invandrarbakgrund.

Jag önskar alla en jämställd arbetsplats fri från diskriminering. Låt oss bli fler som studerar om våra eller våra kommande arbetsgivare har en uttalad policy som erbjuder kvinnor och män oberoende av ålder, trosuppfattning, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung lika villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Detta tror jag leder till kraftfulla konkurrensfördelar som stärker vårt företag och våra kunder samt ökar möjligheterna till utveckling och lönsamhet.

Anki Elken, Public Affairs på Proffice