Uppdraget

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) tillsattes av regeringen i oktober 2011. Vi har tre huvudsakliga uppgifter:

  1. Att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter samt om de förhållanden som utgör grund för skillnaderna.
  2. Att stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas.
  3. Att lämna förslag på insatser för ökad jämställdhet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i maj 2015.

Läs mer i direktivet

Läs mer i tilläggsdirektivet