Delegationen

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet består av elva ledamöter och en ordförande. Vi är alla utsedda av regeringen på grund av vårt engagemang i frågor som rör jämställdhet i arbetslivet. Vi har olika bakgrund och erfarenheter och kommer dessutom från olika organisationer och företag. Det som förenar oss är att vi vill verka för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män deltar på lika villkor och får utveckla sin fulla potential. Utifrån vår samlade erfarenhet vill vi belysa och skapa debatt om de förhållanden som leder till ojämställdhet, men också lyfta fram goda exempel. Tillsammans ska vi sammanställa och sprida kunskap om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på åtgärder till regeringen.